Koi 2017 Tagesschau heute: Sakazume HQ Goromo

Nisai High Quality ca. 40-45 cm

 

 

Ai Goromo

Budo Goromo

 

Preise und Einzelfotos folgen nach Import Mitte/Ende November