Koi von Aoki


2108 Unique Koi
1.500,00 €
2136 Unique Koi
1.500,00 €
2163 Unique Koi
1.500,00 €
2654 Goshiki
350,00 €
2659 Goshiki
350,00 €
4450 Kikokuryu
2.500,00 €
4480 Kumonryu
1.500,00 €
4595 Beni Ginga
3.000,00 €
4637 Kujaku
1.250,00 €
4648 Kujaku
1.450,00 €
5037 Kumonryu
2.450,00 €
5070 Kumonryu
1.250,00 €
7887 Goshiki
1.200,00 €
8109 Goshiki
645,00 €